YES!!!

https://www.youtube.com/watch?v=NNXGLuhDfFM